De vereisten van het bezwaar-en beroepschrift

Als u het niet eens bent met een besluit afkomstig van de Staat, gemeente, provincie of het waterschap dan kunt u hiertegen in bezwaar komen via een zogenoemd bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient -net als een mogelijk (opvolgend) beroepschrift- aan een aantal minimumvereisten te voldoen. In dit artikel zetten we deze vereisten voor u op een rijtje.

Over het al dan niet naleven van deze vereisten door de bezwaarmaker ontstaan in de praktijk weleens discussies. Onlangs ontstond er zo’n discussie tussen een bezwaarmaker en de gemeente Eindhoven. De Raad deed op 14 augustus 2018 uitspraak.De bezwaarmaker was het niet eens met een besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven ter zake de intrekking/terugvordering van zijn uitkering. Het college van B&W nam dit besluit op 12 september 2016. De bezwaartermijn liep tot en met 24 oktober 2016. Het college van B&W oordeelde vervolgens dat de belanghebbende niet-ontvankelijk zou zijn in zijn bezwaar omdat hij niet tijdig een bezwaarschrift had ingediend tegen het besluit die aan de minimumvereisten voldeed. Zelfs de afdeling bestuursrechtspraak van de rechtbank gaf het college van B&W hierin gelijk. Uiteindelijk oordeelt de Raad anders.

Het college van B&W nam op 12 september 2016 het besluit tot intrekking/terugvordering van de uitkering, omdat de belanghebbende/bezwaarmaker zijn inlichtingenverplichting zou hebben geschonden. In dit besluit vermeld het college van B&W verder dat zij voornemens is een boete op te leggen aan de belanghebbende/bezwaarmaker vanwege deze schending. De belanghebbende/bezwaarmaker werd hierbij in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op dit voornemen via een standaard reactieformulier.

Op 16 oktober 2016 heeft belanghebbende/bezwaarmaker het reactieformulier met een afzonderlijke brief aan de boeteambtenaar teruggestuurd. Vervolgens heeft de bezwaarmaker een adviseur in de arm genomen om zijn belangen verder te behartigen. De adviseur zond op 22 november 2016 nog een brief aan het college van B&W met de vraag om informatie. Het college van B&W heeft deze brief aangemerkt als bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 12 september 2016. Het college van B&W oordeelde in navolging hierop dat het bezwaarschrift werd ontvangen buiten de geldende bezwaartermijn van 6 weken, waardoor het niet-ontvankelijk werd verklaard.

De adviseur stelt zich echter op het standpunt dat de brief van belanghebbende/bezwaarmaker van 16 oktober 2016 door het bestuursorgaan moest worden aangemerkt als bezwaarschrift en niet zijn brief van 22 november 2016. De adviseur heeft in zijn brief van 22 november 2016 slechts verzocht om informatie naar de stand van zaken en verwees zelfs naar de bijlage waarin hij de brief van belanghebbende van 16 oktober 2016 had bijgevoegd.

Het college heeft vervolgens op 28 december 2016 het besluit genomen dat het bezwaarschrift van de adviseur van 22 november 2016 definitief niet-ontvankelijk is wegens een niet verschoonbare overschrijding van de geldende bezwaartermijn van 6 weken. Tegen dit besluit is beroep is aangetekend. De afdeling bestuursrechtspraak van de rechtbank heeft het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard. Het college van B&W zou volgens de rechtbank de brief van belanghebbende van 16 oktober 2016 terecht niet als bezwaarschrift hebben aangemerkt. In hoger beroep komt de Centrale Raad van Beroep tot een ander oordeel.

Beoordeling

Het besluit is door het college van B&W verzonden op 12 september 2016. Dit staat niet ter discussie, wat betekent dat de bezwaartermijn is aangevangen op 13 september 2016 en de laatste dag van de bezwaartermijn 24 oktober 2016 is (6 weken bezwaartermijn)

Het bezwaarschrift dient te worden ingediend door een belanghebbende bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Een brief dient als bezwaarschrift te worden aangemerkt als deze aan de volgende eisen voldoet:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. een dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
  4. de gronden van het bezwaar of beroep.

Let op: indien een brief niet aan deze eisen voldoet, dan kan het bestuursorgaan besluiten het niet als bezwaarschrift aan te merken. Dit kan tot het ongewenste gevolg hebben dat de bezwaartermijn wordt overschreden wat kan leiden tot niet-ontvankelijkheid.

Oordeel

De Raad oordeelt in deze zaak dat het college van B&W de brief van 16 oktober 2016 van belanghebbende wel degelijk had dienen aan te merken als bezwaarschrift, omdat deze binnen de bezwaartermijn was ingediend en voldeed aan de inhoudelijke vereisten zoals hiervoor uiteengezet.

In de brief van 16 oktober 2016 gaat belanghebbende niet alleen in op het voornemen tot het opleggen van een boete, maar hij gaat hierin ook gemotiveerd in op het besluit tot intrekking/terugvordering van de bijstand, hetgeen een concreet aanknopingspunt is dat deze brief (ook) als bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 12 september 2016 is bedoeld.

Ook dat belanghebbende zijn brief(/bezwaarschrift) heeft teruggestuurd aan de boeteambtenaar met de ingevulde vragenlijst die door het college van B&W aan hem was verzonden, maakt dit niet anders. De Raad oordeelt dat het haar niet onlogisch voorkomt dat belanghebbende in één brief reageert op zowel het besluit alsook het voornemen tot opleggen van een boete en dan gebruik maakt van één bijgevoegde antwoordenvelop. Het lag op de weg van de boeteambtenaar om de brief van 16 oktober 2016 door te zenden aan het juiste orgaan (college van B&W) binnen de gemeente Eindhoven.

De Raad vernietigt de aangevallen uitspraak van de rechtbank, verklaart het beroep gegrond en vernietigt dan ook het besluit van het college van B&W van 28 december 2016.

*****

Indien u bezwaar of beroep wilt indienen tegen een besluit van een bestuursorgaan, laat u dan goed adviseren!

Wij begeleiden ondernemers en particulieren onder andere bij het realiseren van hun bestuursrechtelijke doelstellingen. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een kosteloze kennismaking en vrijblijvende analyse van uw vraag.

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs

www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

 

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon