Mag een werkgever je functie eenzijdig wijzigen?

Onder omstandigheden mag een werkgever tot een eenzijdige wijzing van je functie overgaan. Omtrent dit onderwerp is reeds veel jurisprudentie geweest. Op grond van deze jurisprudentie is een aantal criteria vast te stellen.

1. Ten eerste kan de werkgever zich op een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst beroepen. Een werkgever kan hier een beroep op doen indien hij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van een werknemer hierdoor zal moeten wijken.

2. Ook indien geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen maar wel een bepaling is opgenomen waarin staat dat de werknemer verplicht is die werkzaamheden uit te voeren welke de werkgever hem opdraagt, zal er vaak toe leiden dat de werknemer de functiewijziging in redelijkheid zal moeten aanvaarden. Dit vloeit voort uit de wettelijke bepaling van het goed werknemerschap; werknemer dient “redelijke instructies” van werkgever op te volgen.

3. Ook in andere gevallen kan van een werknemer verlangd worden de functiewijziging te accepteren. Afwijzing is alleen dan toegestaan indien het van een werknemer niet kan worden gevergd het voorstel te aanvaarden. Beoordeeld dient dan te worden of de functiewijziging als een redelijk voorstel gezien kan worden. Hierbij worden alle omstandigheden van het geval tegen elkaar afgewogen. Instemming van de nieuwe functie met een significante vermindering van het salaris hoeft een werknemer overigens niet zomaar te accepteren.

4. Belangrijk is dat werkgever met betreffende werknemer goed overleg dient te voeren omtrent de voorgenomen functiewijziging. Aan de andere kant wordt daarbij van de werknemer verlangd dat hij niet slechts afwijzend en star op dit voorstel reageert.

Mocht je nog vragen hebben over een eenzijdige wijziging van je arbeidsovereenkomst, neem dan contact met ons op.

www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040 – 304 14 60

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon