Uw bedrijf (deels) verkopen? Strataego Advies schept duidelijkheid.

De sleutelmomenten van het leven gaan gepaard met spelregels. Als ondernemer wordt u vroeg of laat ook met deze regels geconfronteerd, bijvoorbeeld wanneer u uw bedrijf verkoopt. Samen met u stelt Strataego Advies een overzichtelijk stappenplan op. We houden met u het overzicht in handen en maken daardoor van de bedrijfsoverdracht een beheersbaar proces.

 

Indien u uw bedrijf wilt verkopen, is het aan te bevelen om een uitgebreid verkoopmemorandum op te stellen. Dit is een document dat potentiele kopers inzicht geeft in de activiteiten van uw bedrijf en de waarde ervan. Bescherm deze gegevens door de mogelijke kopers een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.

 

Waardebepaling: wat is uw bedrijf waard?

Bij het opstellen van het verkoopmemorandum benoemd u de relevante bedrijfsinformatie, zoals de vraagprijs en hoe die is bepaald. Hiermee kunt u aan de koper laten zien wat u verkoopt en hoe de waardering van de prijs tot stand is gekomen. Er zijn verschillende formules die in de markt worden gehanteerd om de (objectieve) waarde van een bedrijf vast te stellen. Op welke wijze de waardebepaling van uw bedrijf dient plaats te vinden, hangt af van verschillende factoren. Strataego Advies ontvangt u graag voor een vrijblijvende afspraak om u hierover nader te informeren.

Er dient bovendien nog rekening te worden met andere zaken die van invloed zijn op de waarde van uw bedrijf. Te denken valt aan:

 1. Bij een huurpand moet u toestemming hebben van de verhuurder. Het beëindigen en afsluiten van een hypotheek regelt u met Strataego Advies via de bank.
 2. Intellectuele eigendomsrechten. Bijvoorbeeld handelsnamen, auteursrechten, modelrechten, merkrechten en octrooirechten.
 3. Lopende rechtszaken, productaansprakelijkheid en verleende garanties.
 4. Lopende contracten, telefoonnummers en abonnementen.

De waarde van uw bedrijf bestaat trouwens niet alleen uit tastbare bezittingen. Ook uw goodwill heeft invloed op de waarde van uw bedrijf. Goodwill zijn toekomstige inkomsten van uw bedrijf die nog niet gewaardeerd zijn op de balans, maar die al wel bestaan in de vorm van kennis, klanten, merken, personeel, etc. Strataego Advies is in staat om de waarde van uw bedrijf te bepalen en voor u een verkoopmemorandum op te stellen.

 

Stel een geheimhoudingsverklaring op

Omdat er tijdens de verkoopgesprekken en in het verkoopmemorandum vertrouwelijke informatie naar voren komt is het aan te raden om een geheimhoudingsverklaring op te stellen en te laten ondertekenen. Op deze manier kunt u er voor zorgen dat deze informatie tussen u en de mogelijke koper blijft. Hierin staat bijvoorbeeld:

 • welke informatie geheim moet blijven
 • wie de informatie mag inzien
 • wat er gebeurt bij het niet naleven van de geheimhoudingsverklaring
 • voor welke periode de geheimhouding geldt

 

Strataego Advies kan een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst voor u opstellen.

 

Leg afspraken vast in een intentieovereenkomst

Maak afspraken over de onderhandelingsprocedure en leg deze vast in een intentieovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarin u met de mogelijke koper de intentie uitspreekt om een bepaald doel te bereiken. De afspraken die gemaakt worden in een intentieovereenkomst zijn bindend, houd er dus rekening mee dat het niet naleven van de overeenkomst financiële gevolgen heeft, voor zowel u als de koper. Uit de intentieovereenkomst zal blijken of er in hoofdlijnen overeenstemming is. In dat geval kunt u een voorlopig koopcontract opstellen.

 

Strataego Advies heeft veel ervaring in het opstellen van een onderhandse koopovereenkomst.

 

U heeft een mededelingsplicht

De koper kan om een ‘due diligence’ vragen. Dat betekent dat de koper wil onderzoeken of er geen juridische, fiscale of andere problemen zijn. Dit onderzoek wordt ook wel een boekenonderzoek genoemd. Tijdens dit onderzoek wordt er gecontroleerd of uw cijfers, prognoses en aannames kloppen. Zo kan de koper zich overtuigen dat hij geen “kat in de zak” koopt . Aan uw  kant bestaat er in dezen een mededelingsplicht. Dit betekent dat u verplicht bent voldoende en juiste informatie te geven over uw bedrijf.

 

Wat u moet regelen met de Belastingdienst

Zodra KVK uw uitschrijving heeft doorgegeven, kan de Belastingdienst ook de fiscale zaken met u afhandelen. Wat u precies moet regelen met de Belastingdienst, hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf. Binnen Strataego Advies is de benodigde fiscale en juridische kennis aanwezig om u ook na de bedrijfsoverdracht fiscaal te begeleiden door deze zaken af te wikkelen met de Belastingdienst. De inrichting van deze fiscale afwikkeling vindt al plaats bij het opstellen van het verkoopmemorandum, want al op dat moment houden wij rekening met uw toekomst!

 

Strataego Advies kunt u inschakelen bij:

 • Advies bij koop- en verkoop van bedrijven met en zonder vastgoed
 • Advies bij participaties in bedrijven
 • Advies (fiscale) waardebepaling
 • Advies management buy-out en management buy-in

De adviseurs van Strataego Advies ontvangen u graag voor een vrijblijvende kennismaking.

Strataego Advies I Bedrijfsadviseurs
Vondellaan 12, Eindhoven
www.strataego-advies.nl
info@strataego-advies.nl
040- 3041460

Leave a Reply

Boek een intake op ons kantoor in Eindhoven of per telefoon